آموزش زبان آلمانی :ضمایر شخصی در زبان آلمانی (PERSONALPRONOMEN)

آموزش زبان آلمانی :ضمایر شخصی در زبان آلمانی (PERSONALPRONOMEN)

در جلسه اول آموزش زبان آلمانی 15 دقیقه با آلمانی زبان همراه باشید و در جلسه اول میخواهم درباره ضمایر شخصی در زبان آلمانی با شما صحبت بکنم. ضمایر شخصی(Personalpronomen) در زبان آلمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، به طوری که بدون ضمایر شخصی ما قادر به ساختن جمله نیستیم.

3 دسته ضمایر شخصی در زبان آلمانی داریم:

  • ضمایر شخصی در حالت فاعلی(Nominativ)

ضمایر شخصی فاعلی آن دسته از ضمایر شخصی هستند که در مورد انسان و اشیاء مورد استفاده قرار میگیرند و کاربرد فراوانی در ساخت جمله دارند.

Ichمن
Duتو
Erاو (مذکر)
Esاو (خنثی)
sieاو (مونث)
Wirما
Ihrتوهای دوستانه
Sieشمای محترمانه
sieآنها

فیلم آموزشی این موضوع از اینجا دانلود کنید.

  • ضمایر شخصی در حالت مفعولی بی واسطه(Akkusativ)
  • ضمایر شخصی در حالت مفعولی با واسطه(Dativ)
  • ضمایر شخصی در حالت اضافه ملکی(Genitiv)

مجتبی نوا

محصولات محبوب

پاسخی بگذارید