نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب آلمانی ها زمانی که چراغ سبز نیست از خیابان عبور نمی کنند. هستند

GERMAN ATTITUDES AND CULTURE

نگرش و فرهنگ مردم آلمان

نگرش و فرهنگ مردم آلمان فرهنگ و سنت های مردم آلمان اغلب به نظر می رسد عجیب و غریب باشد. اما آموزش زبان آلمانی وشناختن آلمانی ها و تطبیق دادن...

محصولات محبوب