نوشته های معین

Happy Birthday in German

برگذاری جشن تولد در آلمان

برگذاری جشن تولد در آلمان آیا می دانید که ما می توانیم از آلمانی ها برای توسعه جشن های تولد مدرن تشکر کنیم؟ اگر چه شواهد تاریخی نشان می دهد...